Laws

Regelgeving

heeft deze website gemaakt om zijn klanten en bezoekers te informeren en aanvullende services te verlenen.

Voorwaarden

Bezoek aan deze website betekent dat de bezoeker akkoord gaat met de volgende voorwaarden:
- alle documentatie, de beelden, merken en verder alles wat hier geopenbaard is, is en blijft eigendom van en de respektievelijke eigenaren;
- er wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard ten aanzien van de inhoud van deze pagina's of het gebruik hiervan door derden ;
- deze website wordt beschermd tegen verlies, misbruik of wijziging van de informatie;
- deze website bevat links naar andere websites. is niet verantwoordeljk voor de inhoud, noch voor de omgang met het recht op de privacy en de veiligheid van de externe websites waar deze externe links heenvoeren. Gebruik maken van de toegang naar deze pagina's betekent dat de gebruiker de daarvoor geldende voorwaarden accepteert:
- alle documentatie, de beelden, merken en verder alles wat hier geopenbaard is, is en blijft eigendom van en de respektievelijke eigenaren;
- er wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard ten aanzien van de inhoud van deze pagina's of het gebruik hiervan door derden;
- deze website wordt beschermd tegen verlies, misbruik of wijziging van de informatie;
- deze website bevat links naar andere websites. is niet verantwoordeljk voor de inhoud, noch voor de omgang met het recht op de privacy en de veiligheid van de externe websites waar deze externe links heenvoeren.

Copyright

De inhoud van deze website, zowel tekst, grafische opmaak, bestanden, tabellen, foto's en informatie, zijn beschermd volgens de wet op het copyright in de Italiaanse wet, (Legge n. 633/41) en volgens de wet op het industrieel eigendom. De inhoud van de website is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Geen enkel deel van de inhoud mag worden gekopieerd, gereproduceerd, gepubliceerd, gedownload, verzonden of gedistribueerd worden op welke wijze dan ook, met uitzondering van de weergave op de eigen personal computer van de bezoeker voor eigen, niet commercieel gebruik. ; ook in het geval van persoonlijk gebruik, moeten de rechten van de eigenaar als eerder vermeld gerespecteerd worden. Elke merknaam of product genoemd op deze website zijn merken van de respektievelijke eigenaren en kunnen beschermd zijn via brevetten en/of copyright, toegekend door de verantwoordelijke autoriteiten. Ook hiervoor geldt dat downloaden of gebruiken alleen is toegstaan voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, dus niets, ook niet een gedeelte, mag worden gekopieerd, gewijzigd of doorverkocht worden met als oogmerk vruchtgebruik in de ruimste zin van het woord. Het is verboden enig deel of de gehele website te publiceren, te distribueren of te gebruiken in andere websites, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaren. De website kan hypertekstuele verbindingen bevatten met andere websites. In dat geval verklaart geen enkele controle te kunne uitoefenen op deze websites, en als gevolg daarvan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de correctheid, legitimiteit, accuratesse, compleetheid en actualisatie.

Beperkte aansprakelijkheid

is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten en/of ontbrekingen in de gepubliceerde informatie.

wijst elke aansprakelijkheid af, zowel direct als indirect die een gevolg zijn van het bezoek aan en /of gebruik van deze website, of het gebruik van de hypertekstuele links en de overige externe links.

Aangezien de eigenaar op geen enkele wijze de controle uitvoert op de inhoud van deze website, kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele illegale activiteiten via deze website. zorgt er nauwgezet voor dat eventuele schadelijke inhoud en activiteiten zodra deze worden gemeld met de maximale inzet en conform eigen onbetwistbaar oordeel worden verwijderd en in ieder geval na aanwijzing van de daartoe gerechtigde autoriteit.

Dit deel van de website kan en mag op elk moment worden gewijzigd. Het is aan de bezoeker om zich hiervan te vergewissen. Gebruik en bezoek van de website betekent automatisch en onvoorwaardelijk dat bezoeker/gebruiker deze voorgaande voorwaarden accepteert. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten en/of omissies in de informatie, gepubliceerd op deze website.

wijst elke aansprakelijkheid af, zowel direct als indirect die een gevolg zijn van het bezoek aan en /of gebruik van deze website, of het gebruik van de hypertekstuele links en de overige externe links.

Aangezien de eigenaar op geen enkele wijze de controle uitvoert op de inhoud van deze website, kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele illegale activiteiten via deze website. zorgt er nauwgezet voor dat eventuele schadelijke inhoud en activiteiten zodra deze worden gemeld met de maximale inzet en conform eigen onbetwistbaar oordeel worden verwijderd en in ieder geval na aanwijzing van de daartoe gerechtigde autoriteit.

Dit deel van de website kan en mag op elk moment worden gewijzigd. Het is aan de bezoeker om zich hiervan te vergewissen. Gebruik en bezoek van de website betekent automatisch en onvoorwaardelijk dat bezoeker/gebruiker deze voorgaande voorwaarden accepteert.

De hierop van toepassing zijnde wetgeving en rechtsprekende macht.

Bij elk voorkomend conflict of controverse tussen eigenaar van deze website en de gebruiker is het Italiaans recht van toepassing, dus de Italiaanse wetten als eerder vernoemd en eventueel daarnaast bestaande reglementen, opgesteld door de Italiaanse wetgever.

Gebruik van de website

Op geen enkele wijze kan verantwoordelijk worden gehouden voor enig type schade, die direct of indirect voortvloeit uit het bezoek aan de website. voorziet in actuele informatie, maar garandeert niet dat deze gegevens compleet en/of accuraat zijn. behoudt zich het recht voor op wijzigingen op elk gewenst moment en zonder enige vorm van aankondiging. In geen enkel geval kan verantwoordelijk worden gehouden voor enig type schade, die direct of indirect voortvloeit uit het bezoek aan de website. voorziet in actuele informatie, maar garandeert niet dat deze gegevens compleet en/of accuraat zijn. behoudt zich het recht voor op wijzigingen op elk gewenst moment en zonder enige vorm van aankondiging.

Toegang tot extern verbonden websites

is niet verantwoordelijk voor de de externe websites waarnaar op deze website wordt doorverwezen, en de eventuele schade die uit een bezoek aan deze externe websites voortvloeit.
Het feit dat deze verwijzingen gebruitk op de website, wil niet zeggen dat akkoord is met de inhoud van deze websites. Zowel waar het de kwaliteit, de inhoud en het ontwerp betreft, is op geen enkele wijze verantwoordelijk te houden voor deze websites. Uitsluitend de respektievelijke eigenaren van de externe websites zijn verantwoordelijk voor de inhoud en weergave hiervan. is niet verantwoordelijk voor de de externe websites waarnaar op deze website wordt doorverwezen, en de eventuele schade die uit een bezoek aan deze externe websites voortvloeit.
Het feit dat deze verwijzingen gebruitk op de website, wil niet zeggen dat akkoord is met de inhoud van deze websites.Zowel waar het de kwaliteit, de inhoud en het ontwerp betreft, is op geen enkele wijze verantwoordelijk te houden voor deze websites. Uitsluitend de respektievelijke eigenaren van de externe websites zijn verantwoordelijk voor de inhoud en weergave hiervan.

Download

Gli oggetti, prodotti, programmi e routine eventualmente presenti in questo sito per lo scaricamento (download) quali ad esempio documentazione tecnica, commerciale, software ecc. salvo diversa indicazione sono disponibili alle condizioni stabilite dal titolare. Quanto reperibile via download in questo sito è coperto da copyright, diritti d'uso e/o copia dei rispettivi proprietari; pertanto invita a verificare condizioni di utilizzo e diritti e si ritiene esplicitamente sollevata da qualsiasi responsabilità in merito.

Virus Informatie

garandeert niet dat deze website foutloos is. Ook is de kans op virussen niet uitgesloten. , haar leveranciers, en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor schade bij de gebruiker, veroorzaakt door het gebruik van deze website.